O sboru

Neboť v Kristu usmířil Bůh svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
Bible, 2.Kor.5:19

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Bible, Jan 3:16

Toto je dobrá zpráva pro Tebe, kdo ještě nemáš osobní vztah se svým Stvořitelem- Bohem-Otcem, který je v Nebi. Toto je dobrá zpráva, kterou zvěstuje i prostřednictvím těchto stránek náš Křesťanský sbor SLOVO ŽIVOTA Prostějov.

Proč náš sbor nese název SLOVO ŽIVOTA?

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: SLOVO ŽIVOTA. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám,abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby vaše radost byla úplná.
Bible, 1.Jan 1:1-4

Církev ustanovil Bůh proto, aby šířila dobrou zprávu-evangelium. A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Bible, Marek 16:15-16

Církev ustanovil Bůh proto, aby skrze poznání Jeho Slova, poznávala Jej samotného. Pokud znáš Boží Slovo, jehož pravdu ti osvětluje Duch Svatý, který je součástí Boží trojice, potom poznáváš jaký Bůh je a jaké dědictví ti v Kristu Ježíši pro život na této Zemi připravil. A JSOU TO DOBRÉ VĚCI !!!

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Bible, Jeremiáš 29:11

Rádi bychom pozvali každého, kdo hledá ve svém životě LÁSKU,PRAVDU, UZDRAVENÍ,POKOJ VE SVÉM SRDCI a opravdový smysl svého života, na naše pravidelné bohoslužby. Přejeme každému, aby se osobně setkal na duchovní bázi se svým Stvořitelem, prostřednictvím jeho Syna Ježíše Krista, a tak zjistil pravdu o smyslu svého života. To proč tu jsi a jaký záměr a plán má Bůh pro tvůj život. Každý hledá LÁSKU, ale nemůže ji v tomhle světě najít. Ta LÁSKA je Bůh. On dává lidskému životu smysl a směr. Touží po tom, aby z tvého života odešla nemoc, strach, trápení, bolest…

Roman Starzyk
Marian Rusič
Radim Weiss